Shruti Gupta

senior analyst, RSM’s Industry Eminence Program